Polityka prywatnościKAFELEK ŁUKASZ CIEŚLIK  z siedzibą w 47-400 Racibórz, ul.Rybnicka 2 dokłada wszelkich starań, aby
chronić dane osobowe swoich klientów. Obowiązujące w KAFELEK ŁUKASZ CIESLIK zasady ochrony
prywatności Państwa danych osobowych są zgodne z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO)
Korzystając z naszych usług powierzacie nam Państwo swoje dane osobowe. Poniższa informacja służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbieramy, w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy.
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi wyjaśnieniami KAFELEK ŁUKASZ CIESLIK.

1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest : KAFELEK ŁUKASZ CIEŚLIK  z siedzibą w 47-400 Racibórz, u. Rybnicka 2. Pytania i kwestie dotyczące ochrony Państwa danych prosimy zgłaszać za pomocą e-mail:info@kafelek.com

2. Skąd mamy Państwa dane osobowe oraz jakie dane przetwarzamy świadcząc usługi na Państwa rzecz ?

Przetwarzamy dane, które podali Państwo podczas zawierania umowy na realizację i dostawę naszych usług. Są to przede wszystkim dane niezbędne do realizacji umowy, rejestrowania zleceń, kontaktu z Państwem, umożliwienia Państwu dostępu do informacji o statusie realizacji zamówień. Zakres danych przetwarzanych przez KAFELEK ŁUKASZ CIESLIK  może różnić się , dlatego informacje o zakresie przetwarzania udostępnionych KAFELEK ŁUKASZ CIESLIK  danych zawsze mogą Państwo uzyskać zadając pytanie poprzez e-mail:KAFELEKPROJEKTY@WP.PL lub pisemnie na adres KAFELEK ŁUKASZ CIESLIK
47-400 Racibórz , ul.Rybnicka 2 z dopiskiem „dane osobowe”. KAFELEK ŁUKASZ CIESLIK przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z prawem. Zbieramy je do oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddajemy dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Państwa dane osobowe są zbierane jedynie w niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane. Nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych osobowych.

3. Jakie są cele oraz podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych przez KAFELEK ŁUKASZ CIESLIK ?

Przetwarzamy Państwa dane, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy, a także w przypadkach , gdy jest to niezbędne dla wypełnienia
Prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych, bądź w innych celach, na które wyrazili lub wyrażą Państwo zgodę, jeżeli jest to wymagane z obowiązującymi przepisami.
W szczególności jest to nam niezbędne do:
-umożliwienia realizacji zawartej z Państwem umowy
-obsługi zapytań, które do nas Państwo kierują
-kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi , w szczególności i za Państwa zgodą- poprzez e-mail i telefon
-zapewnienie bezpieczeństwa usług, które Państwu świadczymy; przechowywanie danych osobowych do celów archiwizacyjnych oraz wykazania spełnienia przez KAFELEK ŁUKASZ CIESLIK obowiązków wynikających w przepisów prawa- a także w celu windykacji należności

4. Czy muszą Państwo podać KAFELEK ŁUKASZ CIESLIK swoje dane osobowe? 

Zawierając z nami umowę podali nam państwo swoje dane osobowe, które są nam niezbędne do jej wykonania. Jeżeli jednak, obowiązujące przepisy prawa dotyczące np. kwestii podatkowych lub rachunkowych nakładają na "Kafelek" obowiązek zebrania innych danych, "KAFELEK" może wymagać podania innych danych osobowych W przypadku odbierania od Państwa dodatkowej zgody na przetwarzanie danych osobowych w innych celach, podanie przez Państwa takich danych osobowych jest dobrowolne. 

5. Jakie przysługują Państwu uprawnienia wobec "KAFELEK " w zakresie przetwarzanych danych osobowych? 

"KAFELEK", aktualizując zasady ochrony prywatności, zapewnia, iż w każdym momencie mogą Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw przyznanych przez RODO, tj. z prawa dostępu do Państwa danych osobowych, z prawa sprostowania oraz usunięcia Państwa danych osobowych, z prawa do ograniczenia ich przetwarzania, z prawa do przenoszenia danych osobowych, z prawa niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także z prawa do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Oznacza to, że: gdy zauważą Państwo, że Państwa dane są nieprawidłowe lub niekompletne mogą Państwo żądać sprostowania swoich danych; gdy Państwa dane nie będą już niezbędne dla celów, dla których je zebraliśmy, cofną Państwo zgodę na ich przetwarzanie, zgłoszą Państwo sprzeciw wobec ich przetwarzania przez "KAFELEK", Państwa dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z prawem lub Państwa dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa mogą Państwo żądać usunięcia z zasobów "KAFELEK" swoich danych osobowych; gdy zauważą Państwo, że Państwa dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzane niezgodnie z prawem lun wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych przez "KAFELEK" mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania danych. 

6. W jakich sytuacjach mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych?

Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody lub zawartej umowy mogą Państwo żądać przeniesienia swoich danych osobowych do innego podmiotu. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z 
KAFELEK ŁUKASZ CIESLIK 47-400 RACIBÓRZ UL.RYBNICKA 2

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7. Komu "KAFELEK" udostępnia Państwa dane osobowe?

 Odbiorcami danych są osoby upoważnione przez "KAFELEK" do wykorzystania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Państwa dane , jeśli jest to niezbędne do realizacji zawartej umowy. W takim przypadku KAFELEK ŁUKASZ CIEŚLIK 47-400 RACIBÓRZ RYBNICKA 2 będzie przekazywać dane wyłącznie: osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, innym odbiorcom danych, np. biuro rachunkowe. 

8. Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe? 

Przechowujemy Państwa dane osobowe jedynie przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu umowy do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/ świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy maksymalnie przez okres 5 lat od dnia zakończenia wykonania zawartej z Państwem umowy. W przypadku wyrażenia zgody dla celów marketingowych, dane przetwarzane będą do czasu wycofania zgody/zgód przez osobę, której dane dotyczą. 

9.Czy "KAFELEK" przekazuje Państwa dane osobowe do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ?

Nie, Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

10.Czy "KAFELEK" zabezpiecza Państwa dane osobowe? 

Oczywiście, dbamy i dokładamy wszelkich starań, aby chronić Państwa dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem do nich i w tym zakresie stosujemy organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Ponadto, nie udostępniamy Państwa danych osobowych żadnym nieuprawnionym odbiorcom. Jeżeli powierzamy Państwa dane osobowe innym podmiotom, będą Państwo o tym poinformowani, a dodatkowo dzieję się tak wyłącznie w drodze umowy na przetwarzanie danych osobowych w imieniu "KAFELEK" zawartej na piśmie.

11.W jaki sposób mogą się Państwo z nami skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzanych przez "KAFELEK" Państwa danych osobowych lub skorzystać z przysługujących Państwu praw?

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez nas oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych mogą Państwo kontaktować się na adres email: KAFELEKPROJEKTY@WP.PL, lub pisemnie na adres korespondencyjny: KAFELEK ŁUKASZ CIESLIK 47-400 RACIBÓRZ RYBNICKA 2